Stichting der Heerlijkheden
Oosterland, Sirjansland en Oosterstein

Doelstelling:

Het instandhouden van natuurgebieden en cultuur-monumenten in het algemeen belang, in het bijzonder de instandhouding van het beschermd natuurreservaat “De Maire” cum annexis, eendenkooi en molen bij Oosterland, gemeente Schouwen-Duiveland en te dien einde die zaken in eigendom te verkrijgen en voorts al hetgeen  met één en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.

Beleidsplan:

De instandhouding van het in eigendom van de stichting zijnde natuurgebied, de eendenkooi, de molen en de overige eigendommen zoals de uitgebreide collectie portretten van het geslacht Schimmelpenninck van der Oije en aanverwante geslachten geheel overeenkomst de doelstelling als vermeld in de statuten én in de geest als bedoeld door de oprichter van de stichting. De stichting verwerft haar inkomsten uit pacht- en verhuuropbrengsten als mede verstrekte subsidies. Het vermogen van de stichting is ondergebracht bij een bancaire instelling. De verkregen inkomsten worden allen aangewend voor achterstallig  en regulier onderhoud van de eigendommen van de stichting, als mede voor verbeteringsprojecten. Het beheer wordt uitgevoerd door het bestuur, terzijde gestaan door een rentmeester en terreinbeheerder.

Bestuurssamenstelling:

R.D. van Haersma Buma, voorzitter
drs C.O.A. baron Schimmelpenninck van der Oije, secretaris/penningmeester
vacature

Beloningsbeleid:

Bestuurders van de stichting ontvangen geen beloning

Verslag van de uitgeoefende activiteiten:        

In 2019 zijn de prestaties conform de subsidievoorwaarden van Uitvoeringsovereenkomst subsidie natuur-en landschapsbeheer SVNL2016 termijn 2018-2023 geheel uitgevoerd. Voor het natuur- en landschapsbeheer betekent dit dat de natuurgebieden De Maire en de Eendenkooi geheel conform de beschikte beheertypen zijn beheerd.
In 2019 is ook een start gemaakt om vorm te geven aan monitoring teneinde te voldoen aan de monitoringverplichting van SVNL2016: onder andere broedvogelmonitoring.
De openstellingsverplichting natuurgebieden is in 2019 overeengekomen en worden in 2020 uitgevoerd. Ook heeft inventarisatie plaatsgevonden voor verdere inrichting van areaal ten gunste van de Noordse Woelmuis.
In 2019 zijn geen bijzondere werkzaamheden verricht aan de Oosterlandse korenmolen en andere onroerende eigendommen. Wel heeft de korenmolen grote belangstelling getrokken.
Een tweetal portretten in langdurig bruikleen bij Musea Zutphen zijn gerestaureerd.