Stichting der Heerlijkheden
Oosterland, Sirjansland en Oosterstein

Doelstelling:

Het instandhouden van natuurgebieden en cultuur-monumenten in het algemeen belang, in het bijzonder de instandhouding van het beschermd natuurreservaat “De Maire” cum annexis, eendenkooi en molen bij Oosterland, gemeente Schouwen-Duiveland en te dien einde die zaken in eigendom te verkrijgen en voorts al hetgeen  met één en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.

Beleidsplan:

De instandhouding van het in eigendom van de stichting zijnde natuurgebied, de eendenkooi, de molen en de overige eigendommen zoals de uitgebreide collectie portretten van het geslacht Schimmelpenninck van der Oije en aanverwante geslachten geheel overeenkomst de doelstelling als vermeld in de statuten én in de geest als bedoeld door de oprichter van de stichting. De stichting verwerft haar inkomsten uit pacht- en verhuuropbrengsten als mede verstrekte subsidies. Het vermogen van de stichting is ondergebracht bij een bancaire instelling. De verkregen inkomsten worden allen aangewend voor achterstallig  en regulier onderhoud van de eigendommen van de stichting, als mede voor verbeteringsprojecten. Het beheer wordt uitgevoerd door het bestuur, terzijde gestaan door een rentmeester en terreinbeheerder.

Bestuurssamenstelling:

Bestuurssamenstelling per 16 mei 2023 :
R.D. van Haersma Buma, voorzitter
drs C.O.A. Baron Schimmelpenninck van der Oije, secretaris/penningmeester
drs W.W. van Haersma Buma
Jhr mr F.C. van Nispen tot Sevenaer
H.W.A. Baron Schimmelpenninck van der Oye Bsc

Beloningsbeleid:

Bestuurders van de stichting ontvangen geen beloning

 

Verslag van de uitgeoefende activiteiten:        

In 2022 zijn de prestaties, evenals in de voorliggende jaren, conform de subsidievoorwaarden van Uitvoeringsovereenkomst subsidie natuur- en landschapsbeheer SVNL 2016 termijn 2018/2023 geheel in overeenstemming met de afspraken uitgevoerd en door de Provincie Zeeland als subsidieverlener goed bevonden. Voor het natuur- en landschapsbeheer betekent dit dat de natuurgebieden De Maire en de Eendenkooi, thans één natuurgebied, conform de beschikte beheertypen zijn beheerd. Het blijft zoeken of aangepaste dan wel nieuwe natuurtypen wenselijk dan wel nodig zijn. De verplichtingen van SVNL 2016 bevatten monitoring verplichtingen, in overleg met de subsidieverlener heeft in 2022 geen monitoring plaatsgevonden.
Wij bemerken dankbaarheid voor de openstelling in ons gebied zoals overeengekomen met de subsidieverlener. Deze komt duidelijk tegemoet aan lokale wensen. Onze informatieborden blijken geheel te voldoen en geven inzicht in wat leeft en bloeit.
De Oosterlandse Molen wordt geregeld gedraaid door twee molenaars en mag zich in toenemende mate in belangstelling verheugen. Op feestdagen wordt aan de openstelling van de molen extra aandacht besteed.
Het akkerland wordt als voorheen bewerkt en onderhouden door de pachter. Aan het overige onroerend goed bezit van de stichting hebben de gebruikelijke en noodzakelijke onderhoudswerkzaamheden plaatsgevonden.
Eind 2022 ontving de stichting het verheugende bericht van toekenning van subsidieregeling Kwaliteitsimpuls Natuur- en Landschap periode 2023/2026 (SKNL), een zeer belangrijke impuls voor ons natuurgebied.