Stichting der Heerlijkheden
Oosterland, Sirjansland en Oosterstein

Doelstelling:

Het instandhouden van natuurgebieden en cultuur-monumenten in het algemeen belang, in het bijzonder de instandhouding van het beschermd natuurreservaat “De Maire” cum annexis, eendenkooi en molen bij Oosterland, gemeente Schouwen-Duiveland en te dien einde die zaken in eigendom te verkrijgen en voorts al hetgeen  met één en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.

Beleidsplan:

De instandhouding van het in eigendom van de stichting zijnde natuurgebied, de eendenkooi, de molen en de overige eigendommen zoals de uitgebreide collectie portretten van het geslacht Schimmelpenninck van der Oije en aanverwante geslachten geheel overeenkomst de doelstelling als vermeld in de statuten én in de geest als bedoeld door de oprichter van de stichting. De stichting verwerft haar inkomsten uit pacht- en verhuuropbrengsten als mede verstrekte subsidies. Het vermogen van de stichting is ondergebracht bij een bancaire instelling. De verkregen inkomsten worden allen aangewend voor achterstallig  en regulier onderhoud van de eigendommen van de stichting, als mede voor verbeteringsprojecten. Het beheer wordt uitgevoerd door het bestuur, terzijde gestaan door een rentmeester en terreinbeheerder.

Bestuurssamenstelling:

R.D. van Haersma Buma, voorzitter
drs C.O.A. baron Schimmelpenninck van der Oije, secretaris/penningmeester
vacature

Beloningsbeleid:

Bestuurders van de stichting ontvangen geen beloning

 

Verslag van de uitgeoefende activiteiten:        

In 2021 zijn de prestaties, evenals in de voorliggende jaren, conform de subsidie-voorwaarden van Uitvoeringsovereenkomst subsidie natuur- en landschapsbeheer SVNL 2016 termijn 2018/2023 geheel conform afspraak uitgevoerd en door de Provincie Zeeland als subsidieverlener goed gekeurd. Voor het natuur- en landschapsbeheer betekent dit dat de natuurgebieden De Maire en de Eendenkooi conform de beschikte beheertypen zijn beheerd. Er wordt voortdurend gezocht of nieuw beheertypen wenselijk dan wel nodig zijn. Conform de monitoring verplichtingen van SVNL 2016 is in 2021 een aanvang gemaakt met monitoring van vogels, vlinders en dergelijken. Een eerste uitkomst in 2022 leert een verbluffend resultaat.
De openstelling als overeengekomen met de subsidieverlener lijkt geheel aan de verwachtingen te voldoen en is niet leeftijd gebonden. Met name de informatieborden voldoen aan de toenemende vraag om informatie over de natuur en al wat daarin leeft.
Het overige onroerend goed bezit van de stichting als de molen en het akkerland wordt als voorheen beheerd en de gebruikelijke en noodzakelijke onderhoudswerkzaamheden hebben plaatsgevonden.
In de werkschuur is een ruimte afgescheiden waarin schilderijhekken zijn geplaatst. Hier kunnen de schilderijen van de portrettencollectie van de stichting, waarvoor elders geen onderdak kan worden gevonden, worden geplaatst. Restauratie van de door de stichting aan Musea Zutphen in bruikleen uitgegeven portretten is doorgegaan.
De stichting is er in geslaagd twee portretten van rechtstreekse voorouders van de stichter van de stichting te verwerven.